نحوه محاسبه نمرات

نمرات دانشجویان از قرار زیر محاسبه شد:

نمره پایانترم = 8 نمره

نمره میانترم = 8 نمره

کلاس حل تمرین آقای حسن پور=  1نمره

تمرین و کوییز قبل از عید =  1نمره

تمارین  بعد از عید = 2نمره

ارفاق کلی، جدا از ارفاق های برگه ها و تمارین و کلاس حل تمرین ، 3- 4 نمره 

/ 0 نظر / 30 بازدید